Zásady ochrany osobních údajů

Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o nákupní centrum POP Airport. Jelikož je pro nás ochrana Vašich osobních údajů velmi důležitá, požádáme Vás o seznámení se s níže uvedenými zásadami ochrany osobních údajů, kde Vám popíšeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem, na jakém právním základě a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. KDO SE O VAŠE ÚDAJE STARÁ

Správce osobních údajů

Jsme společnost The Prague Outlet s.r.o., IČO: 06263615, se sídlem Ke Kopanině 421, 252 67 Tuchoměřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 279065 (dále také „Správce“) a provozovatel nákupního centra POP Airport. Jako správce v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje.

Kontaktní údaje Správce
Korespondenční adresa: Ke Kopanině 421, 252 67 Tuchoměrice
Telefon: +420 702 222 433
E-mail: info@pop-group.cz

2. CO SE S VAŠIMI ÚDAJI DĚJE

a. Jaké osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

 1. jméno, příjmení a e-mailovou adresu a další osobní údaje, které nám poskytnete a pro jejichž zpracování jste nám dali souhlas (např. pro přihlášení a využívání wi-fi sítě v nákupním centru POP Airport);
 2. obrazové podoby fyzických osob zaznamenané kamerovým systémem v souvislosti s bezpečností vstupu a pohybu v areálu nákupního centra POP Airport.

K udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je způsobilý i nezletilý, který dovršil patnáctého roku věku.

Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek. Naše webové stránky používají i cookies (více o používání cookies najdete níže). Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

Když navštívíte naše obchodní centrum POP Airport na adrese Ke Kopanině 421, 252 67 Tuchoměřice (dále jen „Obchodní centrum“) budou zpracovány Vaše osobní údaje získané z provozování vnitřních a vnějších kamerových monitorovacích systémů za účelem prevence, objasňování případné protiprávní činnosti a zajištění bezpečnosti nákupního centra POP Airport.

Osobní údaje dále zpracováváme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. jako součást jakékoli registrace (např. za účelem poskytování služeb wi-fi sítě), kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny, atp.

Pro zprostředkování připojení k wi-fi síti jsou pro nás Vaše osobní údaje nezbytné v souvislosti s registrací k wi-fi síti.

b. Proč a na základě jakého oprávnění osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 1. Marketingová činnost – emailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili při registraci k odběru newsletteru. V případě, že si již nepřejete získávat naše obchodní sdělení, lze odběr snadno odhlásit pomocí tohoto formuláře.
 2. Zlepšování našich služeb – je naším cílem, abyste z každé návštěvy našeho Obchodního centra či webových stránek odcházeli s maximálně pozitivním zážitkem. Za tímto účelem používáme personifikaci webových stránek, na základě čehož Vám můžeme nabídnout nejrelevantnější nabídky našeho Obchodního centra. Na základě tohoto našeho oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje automatizovaným způsobem a pomocí cookies.
 3. Péče o zákazníky – v případě, že se na nás obrátíte s jakýmkoli dotazem, stížností či návrhem budeme se takovému podnětu nepochybně s maximální péčí věnovat. Abychom Vám mohli poskytnout relevantní odpověď, bude nutné zpracovat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu. Za tímto účelem ukládáme pouze Vaše základní identifikační údaje za účelem zpětného kontaktování.
 4. Ochrana majetku a zdraví – je naším oprávněným zájmem Vám poskytnout maximální bezpečí během každé návštěvy Obchodního centra. Z tohoto důvodu je v Obchodním centru, včetně parkovišť a garáží provozován vnitřní a vnější kamerový monitorovací systém včetně pořizování záznamů osob a vozidel při příchodu či příjezdu do areálu Obchodního centra a odchodu nebo odjezdu z areálu Obchodního centra (dále jen „Kamerový systém“). Provozování Kamerového systému je jak z důvodů prevence, tak i z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Dále Kamerový systém slouží pro účely vyřizování podnětů a žádostí o přístup k dokumentaci týkající se bezpečnosti provozu Obchodního centra ze strany veřejných orgánů, jež jsou k tomuto oprávněny dle příslušných právních předpisů. Provozovatelem kamerového monitorovacího systému je Správce a jejich obsluhu zajišťuje společnost Mark2 Corporation Czech a.s., IČO: 25719751, se sídlem Pod višňovkou 1662/23, Krč, 140 00 Praha 4.

c. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje, které jste nám poskytli s Vaším souhlasem, budou zpracovávány po dobu pěti let od poskytnutí takového souhlasu nebo do odvolání takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování (i) pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, (ii) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, (iii) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce, (iv) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany. Odvolání Vašeho souhlasu můžete provést prostřednictvím tohoto formuláře.

Osobní údaje získané prostřednictvím Kamerového systému jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou nejdéle však po dobu čtrnácti dnů s ohledem na sledovaný cíl (např. ke zjištění a prošetření případných krádeží a dalšího protiprávního jednání). Ve výjimečných případech (zejména při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení) mohou být kamerové záznamy (včetně osobních údajů v nich obsažených) uchovávány po delší dobu. Vaše osobní údaje budou bezpečně vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro účely, pro něž se tyto osobní údaje shromažďují.

d. Zabezpečení osobních údajů

Ujišťujeme Vás, že veškeré Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Jelikož nám na bezpečí Vašich osobních údajů velmi záleží, pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení a průběžně toto zabezpečení zdokonalujeme. Přístup k Vašim osobním údajům je chráněn přístupovými hesly a dalšími softwarovými bezpečnostními prvky, které mají k dispozici pouze oprávněné osoby.

e. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně či automatizovaně a to prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím externího dodavatele. V každém případě jsou Vaše osobní údaje uchovávány v zabezpečených databázích a veškeré zpracování jakož i předávání osobních údajů, bude prováděno plně s ohledem na Vaše soukromí a v souladu s platnými právními předpisy.

3. VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte následující práva, mezi něž patří zejména právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu/doplnění Vašich osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a právo na výmaz Vašich osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku, podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, právo přenést Vaše osobní údaje a právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění jakýchkoli ze svých práv můžete kontaktovat Správce níže uvedeným způsobem:

 • elektronicky na e-mailové adrese: info@pop-group.cz;
 • telefonicky na čísle: +420 702 222 433; nebo
 • písemně na korespondenční adresu: Ke Kopanině 421, 252 67 Tuchoměrice

Pokud budete se Správcem komunikovat v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě (můžete však požádat o jiný způsob poskytnutí informací). O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti či podnětu Vás bude Správce informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemusí vždy představovat pro Správce povinnost Vaše osobní údaje zlikvidovat. Jelikož byl Váš souhlas dáván k určitým účelům, bude jeho odvolání představovat pro Správce povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro tento určitý, Vámi dříve povolený, účel. Vaše osobní údaje tak mohou být i nadále zpracovávány za účelem, pro který jste Váš souhlas neodvolali či na základě jiných právních důvodů.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo získat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, máte právo Vaše osobní údaje získat a dále máte právo na následující informace:

 • účel zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy,
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • o dalších Vašich právech spojených s ochranou osobních údajů.

Správce je povinen Vám na žádost poskytnout bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Pokud budete žádat o další kopie, může po Vás Správce požadovat přiměřený poplatek, který odpovídá administrativním nákladům na pořízení takovýchto kopií.

Právo na opravu resp. doplnění Vašich osobních údajů

Pokud máte podezření, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné, máte právo na jejich opravu či doplnění. V takovém případě stačí upozornit Správce a Vaše osobní údaje doplnit a uvést na pravou míru.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, a na místo výmazu osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut)

Na Vaši žádost Správce bez zbytečného odkladu vymaže Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing) máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, bude Vás informovat a zároveň Vám sdělí další možnosti obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá,informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů

Pokud máte podezření, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, máte také právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů:

 • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
 • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 • písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud se však nechcete okamžitě obracet na dozorčí orgán, stačí, pokud se ozvete Správci a případné nesrovnalosti ve zpracování osobních údajů k Vaší spokojenosti vyřeší.

Právo přenést Vaše osobní údaje

Díky právu na přenositelnost máte možnost za níže uvedených podmínek získat od Správce Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Zároveň máte právo požádat Správce, aby Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Podmínky pro využití práva převést Vaše osobní údaje:

 • jedná se o zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, či z titulu smlouvy,
 • zpracování Vašich osobních se provádí automatizovaně.

4. SDÍLENÍ DAT

Předávání Vašich osobních údajů třetím subjektům

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.

Takovými příjemci jsou zejména:

 1. právní zástupci (advokáti) Správce;
 2. veřejné orgány a subjekty veřejné správy, případně subjekty pověřené veřejnými orgány, a to v rozsahu a pro účely plynoucí z právních předpisů;
 3. reklamní a sociální sítě (na základě Vašeho souhlasu)
  1. Facebook
  2. Instagram
   patřící mezi produkty společnosti Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy zpracovatel společnost HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti týkající se Vašich osobních údajů, které nesmí být použity k jinému než výše uvedenému účelu a dále jsou povinni k jejich ochraně před zneužitím.

DODATEK

Co jsou soubory cookies a k čemu slouží?

Soubory cookies jsou malé datové soubory, které jsou ukládány do Vašeho zařízení z navštívené webové stránky. Soubory cookies jsou nezbytné pro snazší a efektivnější užívání webových stránek, umožňují si zapamatovat Vaše nastavení bezpečného procházení webu, nastavení reklam či uživatelského jazyka, abyste tyto údaje nemuseli zadávat opakovaně. Dále soubory cookies pomáhají sledovat počty návštěvníků webových stránek, zda došlo k řádnému spojení mezi Vaším zařízením a webovými stránkami, umožňují přizpůsobení obsahu webových stránek Vašim zájmům, čímž celkově napomáhají k lepší uživatelské zkušenosti s webovými stránkami.

Soubory cookies mají význam z pohledu ochrany soukromí. Soubory cookies neumožňují zjištění Vaší totožnosti, ale slouží k uložení obecných informací o Vašem chování a preferencích na navštívených webových stránkách.

Soubory cookies mohou být podrobeny analýze analytickými nástroji zejména Google Analytics.

Musím dávat souhlas k užití souborů cookies?

Většina webových prohlížečů v základním nastavení automaticky přijímá soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním a užíváním souborů cookies.

Pokud si nepřejete užívání souborů cookies, můžete jejich užití omezit nebo zablokovat přímo v nastavení svého webového prohlížeče. Používání souborů cookies, stejně jako i jejich omezení, zablokování či smazání je vázáno na použité zařízení a také na každý použitý prohlížeč samostatně.

Pokud se rozhodnete jakkoli omezit užívání souborů cookies, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek, popř. jednotlivé funkce webových stránek mohou být k dispozici omezeně.

Účinnost zásad ochrany osobních údajů a jejich aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou zpracovány ke dni 1.6.2019, přičemž si Správce vyhrazuje právo je průběžně aktualizovat s tím, že jakékoliv změny nabývají účinnosti dnem zveřejnění aktuálního znění příslušného dokumentu na internetových stránkách Správce.