VSTUPeNKA ZA NÁKUPY

Nakupte letoS vánoční dárky u náS a zíSkejte vStupenku do DinoSaurie nebo Majalandu zdarma. Voucher můžete uplatnit kdykoliv až do 31. 3. 2022 nebo ho věnovat Svým blízkým pod Stromeček.

Tak si přijďte nakoupit světové značky se slevami až 80 %, a navíc od nás za nákupy dostanete vstupenku do Majalandu nebo Dinosaurie ZDARMA. Akce VSTUPENKA ZA NÁKUPY probíhá od 22. 11. do 23. 12. 2021.

A jak vstupenku zdarma získáte? Je to jednoduché.

 

1. Uplatnit můžete účtenky ze všech obchodů, restaurací a kaváren POP Airport, a to z období od 22. 11. do 23. 12. 2021.

2. Jakmile dosáhne součet účtenek 3.000 Kč, jděte na Infocentrum POP Airport.

3. Po předložení účtenek a registrace do POP Family získáte dárkový voucher  do Majalandu Praha nebo Dinosauria Museum Prague.

4. Dárkový voucher obsahuje unikátní kód, který zadáte při nákupu online vstupenky.

5. Online vstupenku můžete uplatnit do 31. 3. 2022. V případě dalších protiepidemických opatření bude platnost prodloužena.

Nakupujte a bavte se v POP. 

Úplná pravidla Akce:

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

„ZA NÁKUPY VSTUPENKA

 

Smyslem dokumentu je stanovení pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „ZA NÁKUPY VSTUPENKA“ (dále jen „Akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce a právní poměr mezi pořadatelem Akce a účastníky Akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu zveřejněných na webových stránkách www.pop.cz.

 

 

1. POŘADATEL akce

1.1 The Prague Outlet s.r.o., IČO: 062 63 615, se sídlem Ke Kopanině 421, 252 67 Tuchoměřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 279065 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

2.1 Akce se bude konat v obchodně-zábavním centru POP AIRPORT, na adrese Ke Kopanině 421, 252 67, Tuchoměřice (dále jen „POP AIRPORT“) v termínu od 22.11.2021 do 23.12.2021 (dále jen „Trvání akce“).

 

3. Účastníci akce

3.1 Účastníkem Akce se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která splní stanovená pravidla a podmínky Akce (dále jen „Účastník“). Akce se nemohu zúčastnit právnické osoby, všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru k Pořadateli a/nebo osobám tvořícím s Pořadatelem jakoukoli formu podnikatelského seskupení a/nebo spolupracujícím společnostem (a osobám tvořícím s takovýmito spolupracujícími společnostmi jakoukoli formu podnikatelského seskupení) v souvislosti s touto Akcí, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2 Osoby nesplňující podmínky Akce nebo jednající v rozporu s pravidly Akce nebudou do Akce zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Akce byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v Akci, bude tato z Akce bez náhrady vyloučena, tj. i bez náhrady nákladů či újmy, která by vyloučením z Akce mohla takové osobě vzniknout.

 

4. Podmínky akce

4.1 Účastník se do Akce zapojí tak, že v době Trvání akce:

a) nakoupí libovolné zboží a služby v obchodech nebo restauracích POP AIRPORT v hodnotě alespoň 3.000 Kč a účtenky z nákupu uchová (nejméně po dobu Trvání akce) pro budoucí kontrolu ze strany Pořadatele;

b) jakmile dosáhne hodnota účtenky nebo více účtenek za uskutečněné nákupy zboží anebo služeb v POP AIRPORT během Doby Trvání kumulativně částku 3.000 Kč a více, je Účastník oprávněn (za předpokladu, že příslušné účtenky nebyly již v minulosti za účelem získání Voucheru (jak je tento pojem dále definován) uplatněny) předložit příslušné účtenky na informačním centru POP AIRPORT, kde bude Pořadatelem provedena kontrola účtenek a jejich označení, aby tyto nemohly být již nadále pro účely získání Voucheru uplatněny, a následně, v případě, že budou Účastníkem splněny veškeré podmínky Akce, bude Účastníkovi vydán voucher na 100% slevu na online nákup jedné vstupenky do Dinosauria Museum Prague nebo Majaland Praha dle vlastního výběru Účastníka (neaplikuje se na rodinné vstupné a vstupné do Virtuální reality) (dále jen „Voucher“);

c) účtenky za nákupy zboží anebo služeb uskutečněné v POP AIRPORT během Doby Trvání uplatní na infocentru POP AIRPORT nejpozději do 23.12.2021;

d) vyplní na informačním centru POP AIRPORT registrační formulář k registraci do věrnostního programu POP Family (a to i za předpokladu, že se Účastník již sám mimo Akci do věrnostního programu POP Family registroval). Registrace Účastníka do věrnostního programu POP Family probíhá společně s kontrolou účtenek.

4.2 Každý účastník se může zúčastnit Akce pouze jedenkrát a může obdržet pouze jeden Voucher (bez ohledu, zda hodnota účtenky či více účtenek za nákupy zboží anebo služeb uskutečněné v POP AIRPORT během Doby Trvání tvoří násobky minimální hodnoty nákupu).

4.3 Každý Voucher obsahuje unikátní kód na 100% slevu, který může být uplatněn pouze online při nákupu vstupenky do Majaland Praha na www.majaland.cz nebo Dinosauria Museum Prague na www.dinosauria.cz (sleva nelze uplatnit na rodinnou vstupenku a na vstupenku do Virtuální reality). Vstupenku po uplatnění Voucheru obdrží Účastník na svojí emailovou adresu, kterou vyplní při online nákupu příslušné vstupenky. Voucher nelze uplatnit osobně při nákupu vstupenky na pokladně.

4.4 Voucher se slevou na nákup vstupenky do Majaland Praha nebo Dinosauria Museum Prague lze uplatnit pouze jedenkrát a nejpozději do 31.3.2022. Nebude-li Voucher uplatněn v době jeho platnosti, po jejím vypršení neuplatněný Voucher propadá bez nároku na náhradu. Pokud Účastník odstoupí dle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník od uzavřené smlouvy na nákup vstupenky, při kterém uplatnil Voucher, nárok na slevu z Voucheru bez náhrady zaniká a slevu, resp. Voucher nelze znovu uplatnit.

4.5 Slevu z Voucheru nelze sčítat s jinými slevami a akcemi. Za slevu z Voucheru, resp. za Voucher nelze požadovat vydání peněžní náhrady. Voucher nelze uplatnit na celý nákup, ale pouze na jednotlivou vstupenku do Majaland Praha nebo Dinosauria Museum Prague, přičemž Voucher nelze uplatnit na nákup rodinné vstupenky ani na vstupenku do Virtuální reality). Pokud není hodnota Voucheru při nákupu plně vyčerpána (kupř. je Účastníkem zakoupena vstupenka, na níž je aplikováno snížené vstupné), zbývající část jeho hodnoty propadá.

4.6 Rozhodnutí o tom, zda Účastník splňuje podmínky dle tohoto článku pravidel náleží výhradně Pořadateli, a v případě, že Pořadatel určí, že Účastník nesplňuje podmínky Akce, pak může Účastníka z Akce vyloučit, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci či náhradu jakékoli újmy Účastníkovi.

 

5. Souhlas s pravidly akce a kontrola

5.1 Účast na Akci je dobrovolná a Účastník svou účastí na Akci, resp. uplatněním účtenek za účelem obdržení Voucheru vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly Akce a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

5.2 Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast na Akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu sídla Pořadatele a/nebo e-mailem na adresu: info@pop-group.cz. Pořadatel není povinen potvrdit splnění podmínek dle těchto pravidel Akce.

5.3 Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to kdykoli v průběhu Trvání akce, přičemž příslušnou změnu uveřejní na webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla Akce.

5.4 Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněný na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Akcí.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Účastí na Akci Účastník potvrzuje seznámení se s těmito pravidly zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel realizace Akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a údaj o zapojení se do Akce.

6.2 Účastí na Akci Účastník uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů.

6.3 Osobní údaje budou užity pro účel vedení Akce zahrnující organizaci a vyhodnocení Akce, kontrolu Akce a předání Voucheru.

6.4 Právním titulem zpracování osobních údaje je souhlas Účastníka.

6.5 Doba zpracování pro účel vedení Akce je doba od okamžiku sdělení údajů Pořadateli až do uplatnění Voucheru, resp. do požádání o vymazání. Žádostí o vymazání osobních údajů končí Účastníkovi účast na Akci a příslušný Voucher propadá bez nároku na náhradu (pokud již Účastník Voucher, resp. slevu na vstupenku před žádostí o vymazání osobních údajů uplatnil nebo ji uplatní následně po žádosti o vymazání osobních údajů, může Pořadatel po Účastníkovi požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané slevě). Pokud je podána žádost o výmaz, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele.

6.6 Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

6.7 Údaje poskytnuté Účastníkem mohou kromě Pořadatele zpracovávat jakožto další příjemci marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

6.8 Subjekt údajů (resp. Účastník) může kdykoliv odvolat udělený souhlas, podat žádost o výmaz a uplatnit svá další práva uvedená níže zasláním e-mailu na adresu info@pop-group.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. Na výše uvedeném e-mailu může Účastník podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ke kterému může subjekt údajů podat stížnost.

6.9 Subjekt údajů (resp. Účastník) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Subjekt údajů (resp. Účastník) má rovněž právo na přenositelnost údajů svých osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování.

 

7. Společná a závěrečná ustanovení

7.1Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky nebo povinnosti související s předáním Voucheru, negarantuje jakékoliv vlastnosti či jejich využitelnost pro Účastníka. Na získání Voucheru není právní nárok.

7.2 Výměna Voucheru či vyplacení peněžitého plnění výměnou za Voucher, jakož i vymáhání účasti v Akci či Voucheru právní cestou není možná. Účastník nemůže nárokovat jinou formu Voucheru, než mu bude vydána a nemá nárok Voucher reklamovat a nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto.

7.3 Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Akce, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s Akcí či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro Účastníka, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení Účastníka a/nebo dalších osob v souvislosti s účastí na Akci či se stahováním materiálů v rámci této Akce, Pořadatel neodpovídá. Pořadatel není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou Účastník případně utrpí svou účastí na Akci nebo prostřednictvím získaného Voucheru.

7.4 Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu vzniku a/nebo trvání práva na slevu z Voucheru, jak je uvedeno výše v těchto pravidlech nebo pokud existuje důvodné podezření na zneužití Akce, je Pořadatel oprávněn slevu z Voucheru neposkytnout či požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané slevě Voucheru.

7.5 V případě rozporu mezi pravidly Akce nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech a/nebo jiných materiálech určených spotřebitelům a tímto textem úplných pravidel Akce platí znění těchto úplných pravidel Akce. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly Akce.

7.6 Ostatní poměry výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky.

 

V Praze dne 22.11.2021

Odebírat novinky

KENNET STREET